INSTRUKCJA MONTAŻU i uzupełnienie warunków Karty Gwarancyjnej

  1. Otworu montażowego- przygotowanie:
  • Powinien on posiadać wysokość i szerokość odpowiednią do wymiaru drzwi. Ponadto otwór nie może mieć znacznych ubytków w murze, musi być oczyszczony i odkurzony, gdyż decyduje to o prawidłowym montażu stolarki drzwiowej.
wymiar_drzwi przekroj_prog
  1. Drzwi powinny być montowane i eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach:
  •  w których zostały wykonane „mokre” roboty jak: tynki wewnętrzne, wylewki itp.
  1. Przed przystąpieniem do montażu drzwi Klient(Zamawiający) jest zobowiązany, do ilościowego i jakościowego sprawdzenia drzwi. Drzwi. W przypadku stwierdzenia wad jawnych, należy zgłosić je producentowi lub sprzedawcy.
  • drzwi należy montować wyłącznie w otworze chronionym zadaszeniem uniemożliwiającym przedostanie się opadów atmosferycznych, poza górną krawędź skrzydła. Zadaszenie powinno być zamontowane nie mniej niż 1 m od ściany, oraz nie wyżej niż 0,5 m nad drzwiami. Powinno również posiadać boczne ścianki osłaniające i w pełni zacieniać drzwi (rys.)

zadaszenie3

  1. Na obwodzie ościeżnicy zamocować (wkrętami do drewna dł. 30-40 mm), przynajmniej 8 kotew montażowych (przynajmniej 4 szt. na słupku zawiasów i przynajmniej 4 szt. na słupku zaczepu zamka – ilość kotew uzależnić od materiału ściany i wielkości drzwi). Przy użyciu poziomicy i klinów drewnianych, ustawić w otworze montażowym (z zachowaniem 10-15 mm luzów obwodowych) w pionie słupki ościeżnicy, i w poziomie poprzeczkę górna ościeżnicy. Dolną płaszczyznę progu ustawić na poziomie gotowej podłogi lub na stopach montażowych jeżeli niema ostatniego poziomu „0”.
  1. Zawiesić skrzydło i wyregulować klinami drewnianymi drzwi tak, aby luz pomiędzy skrzydłem, a ramą był  we wszystkich punktach jednakowy (szczególną uwagę zwrócić na równomierne przyleganie przylgi skrzydła do ościeżnicy).
  1. Przymocować do ściany kotwy montażowe.
  1. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą, wypełnić niskoprężną, szybkowiążącą poliuretanową pianką montażową.

Zabezpieczanie stolarki materiałami ochronnymi

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, renowacyjnych itp., należy pamiętać o wcześniejszym zabezpieczeniu stolarki przed zabrudzeniem odpowiednimi taśmami, nie powodującymi uszkodzeń lakierów akrylowych (np. TESA 4438, 4840, 4172 lub Taśma malarska  blue dolphin tapes niebieska wzór CRD 001930777). Taśmę należy jak najszybciej usunąć, aby nie wystąpiło zjawisko wulkanizacji. Kupując inne niż wyżej wymienione samoprzylepne taśmy należy upewnić się u sprzedawcy, specjalisty czy dana taśma może służyć do zabezpieczania stolarki drewnianej i czy nie spowoduje zniszczenia powłoki lakierniczej.

Właściwa wentylacja

Wysoka wilgotność w pomieszczeniach powoduje uszkodzenia drzwi. Zatem ważne jest, aby pomieszczenia były regularnie wietrzone i prawidłowo wentylowane. Głównym celem wentylacji jest odprowadzenie powstałej wilgoci. Nie stosowanie się do tych zaleceń spowoduje wzrost wilgotności względnej w pomieszczeniach, co objawia się zjawiskiem kondensacji pary wodnej na drzwiach. Ma to niekorzystny i niszczący wpływ stolarkę otworową.. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad poprawnej wentylacji w trakcie wykonywania mokrych prac budowlanych, tj. tynków, wylewek itp. Przy tego typu pracach pomieszczenia bezwzględnie powinny być poddane w sposób ciągły wietrzeniu na przeciągu. W okresie zimowym należy jednocześnie wietrzyć na przeciągu i ogrzewać pomieszczenia. Gdy powstają skropliny pary wodnej na wewnętrznych stronach drzwi, należy niezwłocznie dokonać wietrzenia. W przeciwnym razie agresywna chemicznie wilgoć, woda budowlana, która wydostaje się z wylewek, tynków itp., skropli się na drzwiach. Jeżeli nie znajdzie innego ujścia zacznie się wchłaniać w skrzydło drzwiowe powodując jego pęcznienie. Konsekwencją tego będzie wypaczanie się elementów konstrukcyjnych, ich rozklejanie, przebarwienie powłoki lakierniczej i generalne uszkodzenie stolarki. Będzie to miało decydujące znaczenie w przyszłym eksploatowaniu drzwi i stanie się przyczyną powstawania problemów. Gwarancja jaką Państwo otrzymali na zakupioną stolarkę straci ważność.