Ogólne Warunki Gwarancji

 • 1 Ogólne Warunki Gwarancji 
 1. Firma Lizurej Stolarstwo Artystyczne Sp.j. z siedzibą Wilkowiecku przy ul. Chodakowskiego 32, 42-152 Opatów, NIP: 574-20-40-807 zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na produkowane przez siebie wyroby ( stolarkę drewnianą ) na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie oraz w przepisach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
 1. W przypadku uznania reklamacji Gwarant oświadcza gotowość do niezwłocznego usunięcia wady nie później niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia przez Kupującego stolarki do usunięcia wady.
 1. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez Gwaranta w przypadku uznania przez niego zasadności zgłoszenia reklamacyjnego, z tym zastrzeżeniem, że nie będą uznawane przez Gwaranta te zastrzeżenia ( reklamacje ) Kupującego, które dotyczą jakości i estetyki wykonanej stolarki, rozmiaru i odcienia, a także innych cech warunkujących przydatność stolarki do montażu, późniejszej eksploatacji oraz zgodności z umową, które nie były zgłoszone Gwarantowi przed przystąpieniem przez Gwaranta do montażu stolarki ( były akceptowane przez Kupującego przed montażem ).
 1. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w zamontowanej stolarce pod warunkiem właściwego i zgodnego z przeznaczeniem użytkowania stolarki i obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących Kupującemu wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 1. Okres gwarancji liczy się od daty faktury zakupu i wynosi:
 • dla konstrukcji  okiennej – 5 Lat Montaż Firmowy i 3 Lata Montaż Samodzielny nie firmowy
 • dla konstrukcji  drzwi Zewnętrznych – 5 Lat Montaż Firmowy i 3 Lata Montaż Samodzielny nie firmowy
 • dla konstrukcji okien balkonowych – 5 Lat Montaż Firmowy i 3 Lata Montaż Samodzielny nie firmowy
 • Rolety Zewnętrzne plus Silniki Elektryczne 2 LATA
 • Szkło Zespolone  Proste  2Lata     http://www.vitroszlif.com/files/files/vitro_1504174334.pdf
 • Szkło Zespolone : wszelkiego rodzaju szkło zespolone -figury o nietypowym kształcie – 2 LATA http://www.vitroszlif.com/files/files/vitro_1465539201.pdf
 • Szkło Zespolone  3-komorowe ,oraz szkło zespolone nietypowe typu witraże, szkło czarne, lustrzane(stopsol)  lub inne niesklasyfikowane w Normach i Badaniach nie podlegają Gwarancji
 • dla wyposażenia dodatkowego stolarki takiego jak: parapety, samozamykacze, nawiewniki, klamki, osłonki, hamulce cierne i ograniczniki, elementy sterujące, zamki elektromagnetyczne, wkładki drzwiowe , itp. – 2 LATA
 • kolory jasne typu złoty dąb 2 Lata i wosk, olejowane 1 rok
 • dla konstrukcji  drzwi wewnętrznych – 5 Lat  Montaż Firmowy i 3   Lata Montaż Samodzielny nie firmowy
 • Dopuszcza się wady zespoleń szybowych dopuszczalne przez normy PN-EN 1279-1, PN-EN 12150-1, PN_EN 572-2, PN_EN 1096-1.
 1. Zgłoszenie reklamacji musi zostać złożone na Karcie Zgłoszenia Reklamacyjnego stanowiącej załącznik do niniejszej Karty Gwarancyjnej i powinno być dokonane w formie pisemnej lub mailowej oraz zawierać opis zastrzeżeń wraz z ich dokumentacją fotograficzną, a także wskazywać miejsce montażu reklamowanego wyrobu. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać niezwłocznie po ujawnieniu się wad stolarki.
 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest okazanie przez Zamawiającego wystawionej przez Gwaranta faktury ( dowodu zakupu ) oraz prawidłowe i czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia Reklamacyjnego.
 1. W celu sprawdzenia zasadności reklamacji konieczne jest przeprowadzenie przez Gwaranta oględzin w miejscu zainstalowania lub składowania stolarki. Gwarant przeprowadzi oględziny i ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty zgłoszenia ( pisemnego lub mailowego ) reklamacji na Karcie Zgłoszenia Reklamacyjnego. Gwarant może odstąpić od oględzin i rozpatrzyć reklamację jedynie na podstawie opisu wad i usterek zawartego w zgłoszeniu reklamacji oraz załączonej dokumentacji fotograficznej.
 1. Niniejsza gwarancja obejmuje – obok wad powstałych z przyczyn tkwiących w zamontowanej stolarce – również powłokę lakierniczą ( z wyjątkiem stolarki malowanej na kolor bezbarwny, która to powłoka pozbawiona jest Gwarancji ) pod warunkiem przestrzegania przez Kupującego poniższych wymagań:
 • podczas prac budowlanych prowadzonych w okresie zimowym należy jednocześnie ogrzewać i wietrzyć pomieszczenia budowlane z zamontowaną stolarką,
 • pomieszczenia budowlane z zamontowaną stolarką należy niezwłocznie wietrzyć, gdy powstają skropliny pary wodnej na wewnętrznych stronach okien
 • do czyszczenia ram i skrzydeł okiennych należy stosować jedynie neutralne środki czyszczące firmy Sikkens,
 • nie należy używać środków czyszczących agresywnych, takich jak rozpuszczalnik i środki do szorowania, które mogą uszkodzić powierzchnię czyszczonych elementów.
 • do zabezpieczania okien podczas prac budowlanych należy stosować folie, taśmy i kleje, które są wolne od zmiękczaczy i rozpuszczalników, odporne na promieniowanie nadfioletowe i działanie czynników atmosferycznych ( przy czym nie wolno pozostawić taśm klejących i folii na elementach drewnianych przez czas dłuższy niż dwa tygodnie ponieważ w drewnie może nastąpić zawilgocenie w konsekwencji skutkujące powstaniem szkód na powłoce ),
 • framugi w oknach i drzwiach zewnętrznych po zamontowaniu w budynku musza być najpóźniej do 2 miesięcy od montażu w budynku obrobione od zewnątrz i wewnątrz tynkiem, elewacją lub wykończeniem w właściwym dla danego budynku,

Do 2 miesięcy

Przykładowo Prawidłowo

 • dokonywane jest okresowe ( co 6 miesięcy ) czyszczenie i pielęgnowanie ram i okuć zestawem pielęgnacyjnym Sikkensa, ( do rozpatrzenia gwarancji wymagany dowód zakupu preparatu lub dowód wykonania usługi przez autoryzowany serwis )
 • podczas użytkowania okien należy niezwłocznie zgłaszać fakt powstania odprysków, pęknięć lub przypadkowych uszkodzeń mechanicznych celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się uszkodzeń na powłoce lakierniczej
 • wilgotność względna w pomieszczeniach z zamontowaną stolarką winna powinna wynosić pomiędzy 40-60%
 1. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku m.in.:
 • nieprawidłowego zamontowania stolarki w otworach montażowych bez zachowania zasad opisanych w instrukcji montażu – dotyczy tylko stolarki montowanej przez kupującego,
 • zabrudzenia szyb, elementów okuciowych, zniszczenia powłoki lakierniczej,
 • samodzielnej wymiany szyb ( uszkodzenia szyb, listew przyklejonych, nieprawidłowego rozmieszczenie podkładek dystansowych, itd.)
 • niewłaściwej eksploatacji i pielęgnacji stolarki,
 • uszkodzeń mechanicznych ( uszkodzeń mechanicznych szyb, zarysowań ramiaka okiennego, wgnieceń, itp. ),
 • uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne takie jak pożary, burze, gradobicia, wichury, trzęsienia ziemi itp. oraz uszkodzeń przez osoby trzecie,
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze wyrobu na skutek niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowego obchodzenia się z wyrobem, złego zabezpieczenia wyrobu w transporcie, niewłaściwego składowania, itp.
 • użycia nieatestowanej taśmy i folii ochronnej, którą był zabezpieczony wyrób podczas wykonywania prac budowlanych,
 • uszkodzeń będących następstwem niestabilności murów, w których stolarka została zamontowana,
 • zaniechania konserwacji stolarki zgodnej z instrukcją użytkowania, pielęgnacji i konserwacji stolarki.
 1. Czynności konserwacyjne przewidziane w „Instrukcji użytkowania, pielęgnacji i konserwacji” stanowiącej załącznik do niniejszych warunków gwarancji Nabywca zobowiązany jest wykonywać we własnym zakresie i na własny koszt nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy ( regulacja okuć oraz konserwacja wyrobów w okresie użytkowania nie wchodzą w zakres usług gwarancyjnych ).
 1. Gwarancją nie są objęte:
 • niewielkie zmian w barwie drewna lub naniesionej warstwie lakieru, utrata połysku powłoki lakierniczej, efekt kredowania, za co w naturalny sposób odpowiedzialne są warunki atmosferyczne,
 • naturalne, częściowo lub całkowite zużycie zgodnie z właściwościami i przeznaczeniem wyrobów,
 • wady będące następstwem przeróbek i zmian konstrukcyjnych stolarki wykonanych przez inny podmiot niż Gwarant lub autoryzowany przez niego podmiot,
 • przebarwienia powłok lakierniczych, powstałych na skutek naturalnych związków zawartych w drewnie tj: żywica, garbniki oraz różnice w tonacji kolorystycznej powłoki lakierniczej wynikające ze struktury i właściwości drewna. Odcień i rozkład intensywności uzależniony jest od różnej gęstości drewna, a co za tym idzie nierównomiernego wsiąkania lakieru,
 • nierówności płaszczyzn i powłok lakierniczych na powierzchniach niewidocznych wyrobu (np. przekroje wewnętrzne skrzydeł i ościeżnic, elementy zakryte murem i tynkiem),
 • niewielkie nierówności na powierzchni wyrobu, nie utrudniające eksploatacji, a wynikłe ze specyfiki użytego materiału ( np. zastosowania materiału łączonego z długości na tzw. mikrowczepy ),
 • zjawisko załamania się światła na szybie tzw. efekt tęczy, zjawisko skraplania się pary wodnej na szybie, będące wynikiem złej wentylacji pomieszczeń,
 • drobne szczeliny na łączeniu listew przyszybowych, wynikające z naturalnych właściwości drewna jaką jest kurczliwość materiału,
 • przebarwienia powłoki lakierniczej i uszkodzenia powstałe na skutek pęcznienia drewna spowodowane zbyt wysoką, tj. przekraczającą 65%, względną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach.
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu gwarancji rozpatrywane będą przez Sad powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Gwaranta.